"30 000:n vuoden rauhasta" jatkuvien sotien aikaan:
Matriarkaatista Patriarkaattiin
ja
luutuneeseen personaallisuuteen


 
 
"Tulevaisuuden avaimet ovat menneisyydessä", sanotaan, eikä ihan väärässä ollakaan. Ihmiskunnan nykyisen kriittisen vaiheen ymmärtämiseksi on hyvä tuntea 6000:n vuoden takaiset tapahtumat, kun "ihmiskunta sairastui kollektiivisen mielenhäiriöön", joka jatkuu yhä. Miksi, miten ja mistä lääke?

 

Miten kulttuurin muutos tapahtui,
Myytti "sotaisista valloittajista",
Wilhelm Reich patriarkaalisista uskonnoista,
Heike Görner esittelee James DeMeon "Saharasian",
uudelle sivulle: Ihmisen kollektiivisen mielenhäiriön alku,
uudelle sivulle: Ihminen loi Jumalan oman sairautensa kuvaksi,
uudelle sivulle: Ilmastonmuutos kollektiivisen persoonallisuushäiriön syynä:   James De Meo ja "Saharasia",

 
 
Miten kulttuurin muutos tapahtui?
Moni pitäisi mielellään todistamattomana kliseenä käsitystä neoliittisen tai paleoliittisen kauden yhteiskuntien "rauhanomaisuudesta". Jos emme absolutisoi tätä käsitettä simppelin pasifistisesti, vaan ymmärrämme sillä tarkoitettavan laadullista eroavaisuutta "matriarkaalisten" ja "patriarkaalisten yhteiskuntamuotojen suhtautumisessa väkivaltaan, väite on varsin immuuni asiattomalle arvostelulle.

Käytämme lainausmerkkejä "matriarkaatti" -käsitteen yhteydessä, koska se valitettavasti edelleen ymmärretään useimmin jonkinlaiseksi "patriarkaatin" peilikuvaksi, jossa hallitsevan miehen asemassa on hallitseva nais-sukupuoli. Ne todisteet ja viitteet, jotka ovat antaneet aihetta olettaa menneisyyteen matriarkaalinen yhteiselämisen muoto, johdattelevat itseasiassa ajattelemaan sukupuolisesti tasapainoista tai ei-sukupuolierottelevaa elämäntapaa, jossa nainen oli arvostettu roolissaan äitinä, ja jossa naisten kokemusta arvostettiin myös yhteisöjen päätöksen teossa.

Myös "matriarkaalistiset" ja "feministiset" tutkijat ja kirjoittajat näkevät asian näin (toivottavasti ainakin?). Mitäpä ovat sitten ne todisteet?

1. Myöhemmissä uskonnoissa ja mytologioissa on säilynyt sellaisia elementtejä, jotka eivät ole voineet kehittyä patriarkaalisissa yhteyksiä, vaan ne on täytynyt omaksua vanhemmasta matriarkaalis-painotteisesta kulttuurista. Näistä fragmenteista tehdyt päätelmät antavat kuvan yhteisöistä, joissa väkivalta on harvinainen häiriö, ei ihanne kuten esim. sodanjumaluus-keskeisissä indoeurooppalaisissa myyteissä.

2. Historialliselta ajalta tunnetaan lakeja ja tapoja, jotka heijastavat patriarkaaliseen ympäristön hyvin huonosti istuvia periaatteita, jotka täytyy päätellä vanhemman elämäntavan jäänteiksi.

3. Patriarkaalisten kulttuurien sodanjumalat ja jumalattarien rooli pantheoneissa on jyrkässä ristiriidassa (äiti-)jumalatar-keskeisten mytologioiden hengen kanssa. Näiden on täytynyt kehittyä eri ympäristöissä.

Jätämme tämän tarkastelun jatkaaksemme sitä toiste, ja kiinnitämme huomion oletettuun rauhanomaisuuteen. JOS jonkin kulttuurin arvomaailmassa hallitsee Äiti-Jumalattaren myytti, silloin äitiyttä ilmeisesti myös tuetaan ja arvostetaan käytännössäkin. On loogista olettaa, että tälläisissä oloissa lapset saavat paljon virikkeitä ja hellyyttä osakseen, mikä tiettävästi (James W. Prescottin mukaan) minimoi taipumukset agressiivisuuteen aikuisiällä.

Nykyisin olemassaolevia kulttuureja ja ihmisen psyykettä tutkivat tieteet ovat osoittaneet yhteyden lasten osakseen saaman hellyyden tai sen puuttumisen ja nuoruusiän seksuaalisuuden tukahduttamisen tai sallimisen, ja väkivaltaisuuden välillä:

"Väkivaltaisuuden ja nautinnon välinen vastavuoroisuus on erittäin merkityksellistä, koska tietyt aistikokemukset (lapsuuden) kehityksen formatiivisina kausina voivat altistaa neuropsykologisesti joko väkivalta-hakuiseen tai nautinto-hakuiseen käyttäytymiseen myöhemmässä elämässä. ...

Antropologisten tiedostojen tutkiminen osoittaa, että niissä yhteisöissä, joissa annetaan lapsille runsaasti huomiota ja mielihyvää, esiintyy aikuisten keskuudessa vähäisesti omaisuusrikoksia ja väkivaltaa, mikä tukee teoriaa jonka mukaan ruumiillisen mielihyvän riistäminen lapsuudessa on suoranaisesti yhteydessä rikollisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen korkeaan tasoon ko. yhteiskunnissa. Taulukoista on myös nähtävissä, että yhteiskunnissa joissa lapsia rankaistaan ankarasti esiintyy todennäköisesti käytännön orjuutta, monivaimoisuutta, etc."
(James W. Prescott)

Lasten tyly kohtelu korreloi siis sellaisten ominaisuuksien kanssa, jotka on tavattu liittää "sotaisuudeksi" nimitetyksi syndroomaksi.

Jokainen uutisten seuraaja voi vakuuttua tästä panemalla muistiin, mistä kansallisuuksista kuuluu eniten agressiivista möykkäämistä, ja miten nämä kansat toimivat a) lasten kasvatuksessa, b) suhtautumisessa seksuaalisuuteen tai naisten asemaan. Pomminheittäjinä ja kurkunleikkaajina jälleen kerran profiloituneet kuivien seutujen muslimit ovat elävä todiste J.W.Prescottin toteamukselle.

Kun viidennen vuosituhannen eKr. lopulla alkanut ilmaston kuiveneminen ja kylmeneminen aiheutti kohtalokkaan kriisin nykyisin aavikoituneilla, silloin maanviljelystä aloittelevilla alueilla, köyhtyneiksi nomadeiksi taantuneet yhteisöt kokivat entisen elämäntapansa romahduksen, nämä ihmiset joutuivat aivan uuteen tilanteeseen.

Aikaisemmin yhteisö ja muut ihmiset olivat olleet yksilön turva. Nyt vallitsi vahvemman laki ja "kaikkien sota kaikkia vastaan", jos ei heimojen sisällä, niin niiden välillä. Olemme jo kuvailleet toisaalla, miten tämä vaikutti uskontoihin. Vähintään yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi, on uuden tilanteen vaikutus ihmisyksilöiden persoonallisuuteen.

Nälänhädän ja sekasorron oloissa tapahtuu väistämättä inhimillisiä tragedioita, jotka jättävät lapsia vaille lapsuutta. Ravinnonpuutteen jäljet keskushermostossaan, ja muisto selviytymisestä kyynerpäitä ja raakuutta käyttämällä, nämä onnettomat levittävät onnettomuutensa kaikkialle. Se mikä vielä äskettäin oli paheksuttavaa, väkivalta, varastaminen ja raiskaukset, on nyt voittajien oikeus.

Nomadiyhteisöt muodostuvat patrilineaarisesti sukulaisuutta laskeviksi heimoiksi, jotka ovat alituiseen rähinöimässä keskenään, ja kaikkien kanssa, joita tapaavat. Kuivuuden yhä pahetessa nämä uuden uljaan ihmisen edustajat levittäytyvät vähemmän aggressiivisten maanviljelijäyhteisöjen alueille.

Paimentolaiset ovat sotilaallisesti etevämpiä. Heillä on kaksi voittamatonta asetta: 1. Nälkä; 2. Rujoutunut persoonallisuus. Kahden erilaisen kulttuurin kohdatessa vakiinnutaan kehittymättömälle tai rappeutuneemmalle tasolle, kuten yleensäkin.

Yltiögermanistit ja romantikot ovat vuosisatoja hymistelleet "jaloja valloittajia", jotka toivat ylivoimaista tekniikkaa tms., mutta näiden todellinen tuominen olikin henkinen sairaus. Yhtä todennäköinen tapausten kulku, kuin sotilaallinen valloitus, on aluksi rauhanomainen maahanmuutto.

Kuivuuspakolaiset ovat ehkä asettuneet Ukrainassa ym. rintamavyöhykkeellä maanviljelijä-yhteisöjen keskuuteen, laiduntaen viljelemättömiä maita tai kesantoja. Yhteiskunnat ovat ehkä näyttäneet kehittyvän monikulttuurisen rinnakkaiselon suuntaan, mutta jokin kriisi, ja uuden paimentolais-aallon tulo, on syössyt yhteisöt kriisiin, jossa eri kansallisuudet ovat törmänneet toisiinsa.

Oli nomadi-invaasio vähittäinen maahanmuutto tai sotilaallinen ryntäys, lopputuloksena oli vanhojen kulttuurien tuho, niiden korkeimpien saavutusten häviäminen ja väestön määrällinen romahdus, mistä on arkeologisia todisteita mm. Balkanilta.

Historia tuntee myös joitakin onnistuneita valloituksia: Akkadilaisten suorittama sumerilaisten kaupunkivaltioiden haltuunotto. Siitä seurasi sumerilaisen kulttuurin täydellinen omaksuminen, ja kehitys sai jatkua.

Kun akhaialaiset heimot rynnäköivät Kreikan mannermaalle, he olivat kykyneviä omaksumaan siellä vallinneen ei-indoeurooppalaisen sivistyksen, mutta heitä seuranneet doorilaiset tuhosivat kaiken, ja aiheuttivat Kreikan "pimeät vuosisadat". Vanha sivistys tuhoutui.

Elämäntavan muutos ei välttämättä edellytä onnistunutta maahantunkeutumista. Myös maitaan puolustavien yhteisöjen ankea tilanne voi pakottaa ne muuttumaan tavoiltaan väkivaltaisten hyökkääjien kaltaisiksi. Samaan tulokseen johtaa kilpailutilanne, jossa eri elämäntavat ovat tasavertaisia: Kehittymättömämpi voittaa väistämättä tekemällä sivistyneemmän tavan mahdottomaksi. Voit kokeilla itse tätä säännönmukaisuutta yrittämällä keskustella sivistyneesti typeryksen kanssa. Tuloksena on typerämmän tasolla tapahtuva kommunikointi.

"Matriarkaalisen" eli seksuaalimyönteisen elämäntavan ja "patriarkaalisen" eli mieskeskeisen ja enemmän tai vähemmän seksuaalikielteisen tapakulttuurin törmäyksen luonne havainnollistuu, kun tarkastellaan suhtautumista seksiin käytännössä: Sivistyneemmän kulttuurin naiset pitävät sukupuolisuutta arvostettuna asiana, eivätkä koe "häpäisevänsä" tai alentavansa itseään toteuttaessaan sukupuolisuuttaan. Raaistuneen nomadikulttuurin arvot omaksuneet miehet taas katsovat, että "helpot" naiset ovat halveksittavia huoria, joita voidaan kyllä käyttää hyväksi, mutta joille ei suoda minkäänlaista arvostusta. Omassa keskuudessaan he tuomitsevat "hairahtuneet" naiset jopa kuolemaan.

Kahden näin erilaisen arvomaailman rinnakkaiselo ei voi jatkua pitkään, vaan kehittymättömämpi tapakulttuuri tulee vallitsevaksi myös kantaväestön piirissä. Siihen johtaa jo alkuperäisväestön etnisen itsepuolustuksen tarve.

Tutkija Mary Lefkowitz toteaa (Lawrence Osbornen siteeraamana), että "Ateena oli patriarkaalinen ja sikäläisessä kulttuurissa miehet kontrolloivat naisten elämää. Hän olettaa patriarkaalisuuden auttaneen ateenalaisia säilyttämään rodullisen puhtautensa ja pitämään kaupungin asiat sen omien kansalaisten käsissä. Patrilineaarinen suku-linja helpotti kansalaisuuden kontrolloimista, ja sitä varten naisten tuli olla miesten kontrollissa." Lefkowitzin mukaan paine patriarkaalisten heimojen taholta saattoi pakottaa alkuperäiset yhteisöt puolustautumaan omaksumalla patrilineaarisen perheen ja patriarkaalisuuden.

Myös valloittajat voivat muuttua valloitettujen kaltaisiksi. Heettiläisten kielen sanastosta vain 20% oli kotoperäistä. Loput olivat alkuperäiskansan, hattien, sanastoa, kuten myös heettiläis-valtakunnan kuningasperheessä pitkään vallinnut kruunun periytyminen nais-linjaa pitkin, kunnes eräs tietty hallitsija teki valtiokaappauksen ja antoi valtaistuimen pojalleen.

Siirtyminen patrilineaariseen sukuun on tavallaan kaiken pahan alku. Kun isyyttä täytyy kytätä, naisten seksuaalisuus on otettava kontrolliin. Tästä aiheutuu seksuaaliekonominen puutostila koko yhteisöön, ja paljon frustraatioita, jollaisten vaikutuksista saimme äskettäin näyttöä Al-Qaedan sotureilta.

Tilanne edistää myös lasten rakkaudetonta kohtelua, joka edistää "sotaisia" luonteenpiirteitä, kuten empatiaan kykenemättömyyttä, jne.. Yhteisöelämä rujoutuu entisestään, ja aggressiivisuus voimistuu. Kierre on valmis, ja toimii ikuisesti?


 

Myytti "sotaisista valloittajista"
Pakanallisissakin piireissä on varsin yleistä, että kuvitellaan Euroopan olleen raivaamaton pöpelikkö, jonne jalot indoeurooppalaiset tunkeutuivat, kuin neitseelliseen maahan, ja raivasivat sen viljelykselle metallityökaluillaan, ja karkoittivat täällä kuljeskelleet kehittymättömämmät heimot metallisilla aseillaan. Tämä harhaluulo on yleinen varsinkin druidismin ja asatrun harrastajien keskuudessa, mutta mikään ei voisi olla kauempana todellisuudesta.

Huolimatta indoeurooppalaiseksi vaihtuneesta kielestä, nykyiset eurooppalaiset ovat geneettisesti suurimmalta osin alkuperäistä perimää, kuten Asatru Archaeology -sivuilla oikein todetaan: Brian Sykes, ihmisgenetiikan professori Oxfordissa, kommentoi, että "nyt on jo paljon selvempi käsitys, että geenit joita mekin kannamme, olivat olemassa läpi jääkauden, ja että esivanhempamme metsästivät biisoneita ja poroja ollen geneettiseltä ulkonäöltään oleellisesti samanlaisia kuin me olemme tänään."

Kuittaamme geenikysymyksen tässä yhteydessä viittaamalla valistuneen asatru-sivuston kirjoitukseen, ja kielikysymystä on käsitelty toisaalla näillä sivuilla perusteellisemmin. Kysymys indoeurooppalaisen maahanmuuton luonteesta ansaitseekin erityisen huomion.

Suomessa populaarit historia-kuvakirjat ovat yleensä käännöskopioita, ja usein ruotsalaisen Bonniers-kustantamon töistä editoituja. Bonniersin tuotteissa esiintyy usein po. yhteyksissä "jaloja germaaneja" tms. arjalaisia, jotka alistivat valloitettuja kansoja, kuten sanonta kuuluu. Tälläistä mielikuvaa viljellään jopa vastoin tieteen tuntemia tosiasioita.

Arkeologisia todisteita "valloituksesta" on toki olemassa: Nykyisen Ukrainan alueen lukuisat poltetut muinaiskaupungit, maalatun keramiikan katoaminen aineistosta samoihin aikoihin kuin indoeurooppalaiset tunkeutuivat Kaakkois-Eurooppaan, ja korvautuminen heikkotasoisemmalla tuotannolla, eurooppalaisten kirjoitetusmerkkien ym. sivistyksen saavutusten katoaminen, merkit väestömäärän romahduksesta ja vanhojen asutusten hylkäämisestä, jne.. Tuho sinänsä ei kerro mitään siitä, miten se tapahtui.

Klassinen valloitusteoria olettaa romantisoiden, että "järjestelykykyisemmät" (Bonniersin mielisanonta) arjalaiset valloittivat hajanaisemmat maanviljelysyhteisöt. Kun vanhojen eurooppalaisten kyvystä organisoida laajoja yhteisiä rakennustöitä, mm. megaliittikehiä ja -observatorioita, on riittävästi näyttöä, ei vanha patenttiselitys enää vakuuta.

Sotilaallisista rynnäköistä on eräitä tunnettuja esimerkkejä, kuten Mitannin valtakunnan johtavaksi kerrokseksi nousseen indoarjalaisen heimon uhkarohkea isku pääkaupunkiin, istuvan dynastian karkoitus ja oman valtion perustaminen. Hitaimmat alamaiset ehkä huomasivat jotain tapahtuneen vasta kun kolikoissa oli kummallisen kuuloinen hallitsijan nimi. Kaakkois-Euroopassa on saattanut tapahtua jotain aivan muuta.

Kuten edellä jo hahmotettiin, indoeurooppalaisten maahanmuutto on voinut alkaa ja jatkua pitkään varsin rauhanomaisena. Etnisiin konflikteihin tottumattomat eurooppalaiset eivät ehkä yksinkertaisesti nähneet vierasheimoisten kasvavassa läsnäolossa mitään vaaraa.

Yhteentörmäys on voinut alkaa vasta väestön oltua jo jonkin aikaa etnisesti rikkonaista. Jonkin kriisin yhteydessä kansanryhmien välit ovat ehkä kärjistyneet, ja seuranneissa mellakoissa elinkeinoelämä on lamaantunut, väestöä on kohdannut laaja tuho, ja kulttuuri on romahtanut. Mikäli ex-nomadit ovat yrittäneet ottaa haltuunsa paikallista hallintoa, se on saattanut olla heille liian monimutkaista, ja tuho on seurannut.

Patriarkaalinen elämäntapa siis "voitti" tässäkin tapauksessa, sillä sekasorron ja tuhon jälkeen kehittyneemmän yhteiskuntamuodon uudelleenrakentaminen oli mahdotonta. Elettiin siis indoeurooppalaiseen tapaan.

Indoeurooppalainen nomadiyhteiskunta perustui uuteen innovaatioon: Sukulaisuuteen perustuviin heimoihin ja klaaneihin. Heikommat ryhmät maksoivat veroa vahvemmille, ja kokonaisuus muodosti alati muuttuvan hierarkian, jossa valta sai oikeutuksensa väkivallasta.

Tällä "hallinto"käytännöllä ja eurooppalaisten vuosituhansia suhteellisen rauhanomaisesti eläneiden maanviljely-yhteisöjen vaihtoon ja yhteistyöhön perustuvilla suhteilla on ero kuin yöllä ja päivällä. Monet nykyisetkään tutkijat eivät pysty käsittämään, että ihmisyhteisöt voivat suorittaa suuriakin yhteisiä töitä ilman "yläluokkaa", joka käskisi. Hallinnoimisen auktoriteetti saatiin ennen uskonnosta, ja pitkästä yhteistyön perinteestä, ei uhkaamalla pakottavasta alistussuhteesta.

Ehkä "indoeurooppalaiset valloittajat" olivat tottuneet tekemään ryöstöretkiä maanviljelijöiden maille, ja jonkin kriisin yhteydessä he huomasivat olevansa vallassa. Paimentolaisille rosvo-parooneille tämä tilanne oli liian vaativa. He ryöstivät mitä löysivät, ja sitten ihmettelivät, kun ei ole enää ryöstettävää, ja ihmiset alkavat kuolla nälkään. "Prätkäjengi-valtion" kautta oli päädytty hautausmaan rauhaan.

"Jalojen arjalaisten" tms. hunnien sijasta piirtyy esiin nälkäisen mustalaisen rujo hahmo?

Vanha-eurooppalaisen ja indoeurooppalaisen elämäntavan ero tulee käsitettäväksi, kun otamme käyttöön radikaalin psykoanalyysin ihmiskuvan. Indoeurooppalaisten keskuudessa vallitsi jo Wilhelm Reichin kuvaama sulkeutunut persoonallisuus, "luonnepanssarin" takana muhiva itsetukahduttamisen ja aggression syndrooma, joka muutti yksilöt, yhteiskunnat ja kansat henkisen sairauden kantajiksi ja levittäjiksi.


 
 

Wilhelm Reich patriarkaalisista uskonnoista:
Wilhelm Reich Radikaalin psykoanalyysin kiinnostavin nimi, Wilhelm Reich, on tarkastellut myös seksuaalikielteisyyden ja isävaltaisuuden suhdetta, ja tämän yhteyden merkitystä nykyisin tuntemissamme uskonnoissa. Juuri tällä hetkellä on paljon hoettu mediamantra, että "kaikkien uskontojen nimissä on tehty raakuuksia". Totta, mutta miksi?

Hakevatko ihmiset uskonnoista tekosyytä raakuuksiin ja väkivaltaiseen riehumiseen, vai muokkaako uskonnonharjoitus persoonallisuuden aggressioon taipuvaiseksi ja empatiaan kykenemättömäksi? Vai ovatko molemmat vaihtoehdot totta?

Puheenvuoro asiantuntijalle:

"Kaikien isänvaltaisten yhteisöjen uskonto on ytimeltään seksuaalikielteistä. Tätä sääntöä eivät kumoa sukupuolisuudelle myönteiset alku-uskonnot, joissa uskonnollisuus ja sukupuolisuus vielä ovat yhtä. Kun yhteisön rakenne kehittyi luonnonmukaisesta äidinvallasta isänvaltaan, ja samalla patriarkaaliseen luokkayhteiskuntaan, uskonnollinen ja seksuaalinen kultti repesivät irti toisistaan ja jäsentyivät toistensa vastakohdiksi.

Samalla sukupuolisuuskultti ajanmittaan hävisi, ja sen tilalle työntyi bordellien, pornografian ja salaseksualiteetin epäkulttuuri. ...

Seksuaalikielteinen, sukupuolisuudelle vihamielinen uskonnollisuus on isävaltaisen, autoritaarisen yhteisön tuotetta. Isän ja pojan välinen suhde, joka kaikissa patriarkaalisissa uskonnoissa erottuu omaksi säikeekseen, on uskonnollisten elämysten välttämätöntä, yhteisöstä määräytynyttä sisältöä, mutta nuo elämykset sinänsä syntyvät patriarkaatin vaatimasta sukupuolisuuden tukahduttamisesta.

Ajan mittaan uskonto asettuu auktoriteetin palvelukseen, ja julistaa kuuliaisuuden ja kieltäymyksen vaatimuksia, jotka itsessään ovat taas uskonnon toiskertaista tuotetta. Tällöin uskonto pääsee lähtemään lujalta pohjalta: Isänvaltaisessa yhteisössä sukupuolisuuttaan tukahduttavan ihmisen muuttuneesta rakenteesta.

Lihan himojen tuomitseminen on uskonnollisen asenteen eloisasti pulppuava lähde, ja kaikkien uskonnollisten oppirakennelmien ja käskyjen tukiranka. Erityisen selvästi se näkyy kahdesta uskonnosta, nimittäin kristinuskosta ja budhalaisuudesta."

Wilhelm Reich: "Fasismin massapsykologia" (s.147,152) Otava 1973, ISBN 951-1-00954-0

Kuten työnsä jatkaja, James DeMeo, Reich oivaltaa "matriarkaatin" ihmiskunnan alkuperäiseksi ja luonnolliseksi elämäntavaksi, ja pitää sen tärkeimpänä ominaisuutena seksuaalimyönteisyyttä ja uskonnonharjoituksen kultin ja sukupuolisuuden "kultin" erottamattomuutta. Uusi elämä sai alkunsa seksuaalisessa toimituksessa, ja naisen panos oli tässä tapahtumassa ratkaisevin ja vaativin. Yhteisö siis osoitti kiitoksensa nais-sukupuolelle mieltämällä jumaluuden feminiiniseksi, ja kunnioittamalla jokaista naista ja äitiä uskontonsa kautta.

"Hävettävyyden" ja "synnin" käsitteet olisivat olleet sukupuolisuuteen liitettyinä täysin käsittämättömiä ihmiselle ennen "jahvistisia" uskontoja. Olimme ilmeisesti yksinkertaisesti liian terveitä moiseen hubble-bubbleen.

Ensimmäinen kollektiivinen onnettomuutemme oli patriarkaalisen formaatin mukainen perhe, jonka isänvalta heijasti taivaallista Jahwen despotiaa, ja jossa lasten isyys oli ikuisen kyttäämisen kohde. Nyky-arabeilla onkin sanonta: "Miehen kunnia on naisen jalkojen välissä." Muinais-eurooppalaiselle tämä lause olisi täysin absurdi: "Siellähän on naisen .....?"

Seksuaalisuuden kontrollointi johti loogisesti sen synnillistämiseen ja tukahduttamiseen, jota on jatkunut vuosituhansia, mutta seksuaalisuuden "likaistamisessa" ollaan ottamassa jo seuraavaa askelta: Perhe-instituution annetaan hajota työelämän vaatimusten, moraalisuutta nakertavan viihteen ja länsimaisen elämänmuotomme hajoamisen aiheuttamiin paineisiin. "Työvoiman uusintaminen" eli uuden sukupolven kasvattaminen perheissä korvataan suurien ihmisjoukkojen maahantuonnilla jopa toisilta mantereilta. Media manipuloi nyt aikuistuviin ikäluokkiin "sinkkuuden" ihannetta, ja normalisoi promiskuiteetin koko aikuisiän kestäväksi tavanomaiseksi tilaksi. Tämä "elämän"tapa johtaa loogisesti siihen, että seksuaalinen tyydytys tapahtuu tulevaisuudessa yleensä prostuution puitteissa, markkinavoimien ehdoilla.

Seksuaalikielteisyyteen aina liittyvä kaksinaismoraali ja sukupuolisuuden halventaminen kehittyvät oman logiikkansa mukaan, ja yhdessä yhteisöllisyyden katoamisen -oikeammin tietoinen hävittämisen- kanssa se tuottaa yhteisvaikutuksenaan tälläisen tuloksen.

Reichin havainto "luonnepanssarin" kahtalaisesta olemuksesta on tärkeä asian ymmärtämiseksi. Yksilö tukahduttaa itseään, ja aiheuttaa samalla purkautumattomien paineiden kertymisen. Tämä tyydyttämättömyys johtaa pitkään patoutuessaan sairaiden ja vahingollisten purkautumismuotojen ilmaantumiseen, mitkä kieroutuneet ilmiöt antavat tukahduttamiselle tietynlaisen oikeutuksen. Kontrolli synnyttää kontrollin rikkomisen, mikä oikeuttaa kontrollin olemassaolon.

Huomautamme, että tukahduttamisen patoamat purkaukset, perversiot ja sadismi, ovat jotain muuta, kuin sen energian ilmauksia, johon tukahduttaminen alunperin kohdistui. Nämä ilmiöt ovat oikeasti sairaita, eikä niitä voi samaistaa "vapaan terveen seksuaalisuuden" ilmauksiin. Emmehän pidä teinipoikien rivoja vitsejäkään eroottisena maailmankirjallisuutena.

Seksuaalisen puritanismin vastareaktio näyttäytyy ikävän usein uhkarohkeana promiskuiteettina ja sukupuolisuuden toteuttamisena ihmissuhteen tarjoamien turvallisten puitteiden ulkopuolella. Sukupuolisuhteiden suureen määrään pyrkiminen on perustellusti käsitetty yhdeksi nuorison itsetuhoisen käyttäytymisen muodoksi, huumeidenkäytön ja rikollisuuden rinnalla. Näitä kielteisiä ilmiöitä yhdistää, paitsi onneton lopputulos, myös yhtäläinen alkuperä yksilön traumaattisissa varhaiskomuksissa, mutta siitä ei enempää tässä yhteydessä.

Tasapainoiseen ihmisyyteen oleellisesti liittyvän luonnollisena ymmärretyn seksuaalisuuden ilmentyminä ei todellakaan voida pitää sellaisia pakkoliikkeenomaisia käyttäytymismuotoja, kuten esim. 1990-luvun suomalaisten kohublondien väkinäinen kohkaaminen, joka valitettavasti vaikuttaa median kautta nuorten naisten kuvaan siitä, mitä modernilta naiselta odotetaan. Kyse on itseasiassa minä-kuvaltaan rikkonaisten henkilöiden epätoivoisesta yrityksestä saada huomiota ja hyväksyntää, joka taas johtuu... no, jätetään tämäkin asia.

Patriarkaalisen uskonnollisuuden seksuaalikielteisyyden torjuminen ei siis voi olla sen näennäiseen vastakohtaan asettumista, vert. kristinusko contra satanismi, vaan jahvistisuuden perussairauden ymmärtämisen kautta siitä irtautuminen. Yksilö ei voi vapautua, jos ei tiedä, mistä on vapautumassa.


 

Heike Görner esittelee James DeMeon "Saharasian"
DeMeon kirjaa ei ole juuri kommentoitu mediassa, mutta asiantuntijoiden keskuudessa se on herättänyt ansaitsemaansa huomiota. Otamme esimerkiksi baierilaisen opettajan Heike Görnerin arvion:

James DeMeon uusia uria avaava teos, "Saharasia", osoittaa tieteellisesti perustellen ja yksityiskohtaisesti vastaavuuden ekologis-ilmastollisten olotilojen ja ihmiskunnan käyttäytymisen välillä. Arkeologisten ja paleoklimaattisten tutkimusten pohjalta, ja myös perustaen eri nykyisten ja menneisyyden kulttuurien elämäntapojen tarkasteluun, DeMeo osoittaa, että ankeimmat ymäristöolosuhteet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, ja sitä kautta muuttavat yhteiskuntien yhteistä kulttuuria.

6000 vuotta sitten, kun nykyisessä Saharassa vallitsivat kosteat olosuhteet, asuttivat tätä seutua yhteisöt, joita luonnehti rauhanomaisuus, demokraattisuus ja matriarkaalisuus. 4000 eKr. muuttuivat ilmaston ehdot: Kuivuminen, nälänhädät ja aavikoituminen yleistyivät, ja aiheuttivat myös drastisen kulttuurin muuttumisen.

Muuttuminen on voinut tapahtua ilmastonmuutoksen aiheuttaman nälänhädän tms. onnettomuuden aiheuttaman traumatisoitumisen kautta. Tämä traumatisoituminen, bioenergeettinen sulkeutuminen eli Reichin terminologiassa "luonnepanssari" (Charakterpanzer), aiheuttaa kulttuurin muutoksen, josta seuraa sortoa, väkivaltaisuutta ja sellaisten tuskallisten toimenpiteiden, kuten sukupuolielinten silpomisen yleistyminen institutionalisoituina rituaaleina.

DeMeo esittää runsaasti perusteluja näille maantieteellisille ja antropologisille johtopäätöksille, ja osoittaa sitten, että rakkaudellinen, vapaa, demokraattinen ja iloinen elämäntapa johtaa onnelliseen ja psyykkisesti terveeseen yhteiskuntaan. Kirja on aivan pakollinen luettava näistä asioista kiinnostuneille. Valitettavasti se on saatavilla vain englanniksi.

Kirjoittaja toimii HOLIS -nimisessä organisaatiossa: http://www.holis.org/index.htm

James DeMeo: "Saharasia"
Orgone Biophysical research Laboratory, Greensprings, Oregon, USA, 1998.

Kuten lukija huomaa, W.Reichin työtä jatketaan nykyisin USA:n Oregonissa, jossa vastustus on vähäisempää. Paikalliset luulevat kaiketi laboratorion nimen viittaavan osavaltion nimeen?

Patriarkaalisuuden leviäminen 4000 eKr. alkaen


 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE