Noitana, Wicca-vaikuttajana ja myös yhteiskunnallisena aktiivina tunnetun Starhawkin kynästä on lähtöisin seuraava ohjelmajulistus, jonka näin jätämme arvioitavaksenne. Modernin pakanuuden piirissä esiintyy toki muunkinlaisia poliittisia näkemyksiä, mutta ne esitellään omalla vuorollaan.

Eräs näkökohta po. ohjelman arvioimiseen, on sen seikan tarkastelu, miten pakanuus on vaikuttanut kirjoittajan arvoihin.

Starhawk:
Viiden kohdan ohjelma

 

1. Pyhitetyt arvot: Rauha, yhteisö, perhe
Meille pyhä tarkoittaa samaa kuin maan elollinen luonto ja ihmisten yhteisö. Me näemme kaikki asiat toisiinsa yhteydessä olevina ja toisistaan riippuvaisina, ja nämä arvot määräävät koko meidän poliittisen ajattelumme.

Mitään näistä arvoista ei voi toteuttaa ilman rauhaa. Sota tuhoaa ihmiselämää ja vahingoittaa luontoa. Se tuhoaa taloutta, haaskaa meidän arvokkaita resurssejamme ja vahingoittaa elämää. Me tuemme pyrkimyksiä löytää rauhanomaisia ratkaisuja ristiriitoihin, ja vastustamme militarismin ylistämistä ja suurien voimavarojen käyttämistä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Yhteisömme ja perheemme ovat meille tärkeitä. Me kannatamme perheen laajaa rajausta, ja kunnioitamme kulttuurimme moninaisuutta ja mahdollisuutta valita elämäntapansa.

Koska lapset ovat seuraava sukupolvi, ja koska he ovat haavoittuvia fyysisesti, emotionaalisesti ja taloudellisesti, hallituksella on erityinen vastuu huolehtia lasten hyvinvoinnista riippumatta heidän vanhempiensa taloudellisesta tilasta. Me suosimme kaikenlaisia toimenpiteitä, joilla tuetaan perheitä.

Me annamme suuren arvon nerokkuudelle, luovuudelle, älykkyydelle ja intuitiolle.

Lasten koulutus on laajemmalti yhteiskunnan vastuulla, kuin vain heidän biologisten vanhempiensa huolena, sillä seuraavan sukupolven hyvä koulutustaso on meidän kaikkien etu. Me siis tuemme laadukasta julkista opetusta lapsille, sillä se kehittää heidän luovuuttaan ja pystyvyttään. Sellaiset ohjelmat, kuten kouluruokailu, turvaavat lasten hyvinvoinnin lisäävät heidän kapasiteettiaan oppimiseen. Meidän mielestämme korkeamman opetuksen tulee olla kaikkien tarvitsevien saatavilla.

Vanhempamme ovat myös tärkeitä meille, sillä heidän kauttaan elää historia, kokemukset, ja yhteisömme viisaus. Me tuemme jokaisen arvokkaaseen ikään ehtineen ihmisen oikeutta jatkaa osallistumista yhteiskuntaan tietäen, että heidän tavanomaisista taloudellisista ja terveydellisistä tarpeistaan huolehditaan.

Me pidämme kahdenkeskistä iloista erotiikan ilmausta kaikissa muodoissaan pyhänä toimena. Me uskomme, että kaikilla ihmisillä -erityisesti nuorilla- on oikeus saada tietoa seksuaalisuudesta, terveydestä ja seksuaalisesta vastuusta.

Uskonnon vapaus on jokaisen ihmisen luonnollinen oikeus. Me pidämme hyvin tärkeänä kirkon ja valtion erottamista toisistaan, mutta olemme myös tietoisia siitä, että poliittinen keskustelu koskettaa väistämättä pyhiä asioita. Kaikissa tapauksissa me vastustamme yrityksiä rajoittaa ihmisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta uskonnollisen suvaitsemattomuuden perustalta.

Olemme tietoisia sittä, että poliittiset päätökset tehdään vastoin sitä, mitä syvimmin tunnemme, ja vastoin meidän arvojamme. Tiedämme myös, että erilaiset arvojärjestelmät ovat vastakkain poliittisella areenalla. Me emme kuitenkaan halua tehdä omista arvostuksistamme lailla määrättyjä, ja pakottaa niitä sellaisille ihmisille, joilla on toisenlaiset perinteet kuin meillä. Pidämme silti kiinni oikeudestamme omiin arvoihimme, minkä oikeuden suomme tasapuolisesti muiden perinteiden seuraajille. Me rohkaisemme mielipiteiden vaihtoon niiden ihmisten kanssa, joiden näkemykset poikkeavat omistamme, ja me kunnioitamme pyhyyden olemusta niissäkin, joiden näkemykset ovat meille vastakkaisia.

Me rohkaisemme liittoutumaan erilaisuuden raja-aitojen ylitse.

[Joitakin em. liittyviä käytännön asioita: Uskonnollinen vapaus, taloudelliset turvaverkot, koulutuksen julkinen rahoitus, opintolainat, etc., paikallisten koulujen valvonta, sensuurin poistaminen, AIDS-valistus, ei pappeja kouluihin, etc.]

2. Erilaisuus
Me kannatamme moniarvoisuutta itsessään positiivisena asiana. Näemme sukupuolten, rotujen, kulttuurien, kielten, seksuaalisten orientoitumisten ja elämäntapojen moninaisuuden maamme yhteiseen perintöön keskeisesti ja vahvasti kuuluvana piirteenä.

Me ymmärrämme biologisen moninaisuuden elintärkeän merkityksen, ja lajien suojelun tärkeyden.

Me tuemme monien näkemysten ja perinteiden ja erilaisuuden kunnioittamisen sisällyttämistä kouluopetukseen.

Me tiedämme, että historiallisesti monet ihmisryhmät on pidetty poissa poliittisesta vallasta ja taloudellisista mahdollisuuksista, ja tämä jako on rakennettu syvälle yhteiskuntamme instituutioihin ja tämä epätasa-arvon perinne on yhä keskuudessamme. Me tuemme tasapuolisia mahdollisuuksia resursseihin ja päätökseteko-valtaan kaikille ihmisille. Me vastustamme ennakkoluuloisuutta kaikissa muodoissaan: Seksismiä, rasismia, heteroseksismiä, antisemitismiä, ikäsyrjintää, etc.

[Joitakin edelliseen liittyviä käytännön kysymyksiä: Monikulttuurisen opetuksen tukeminen, sukupuolisten vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen, vammaisten aseman parantaminen, historiallisten vääryyksien korjaaminen, asuinympäristön suojelu, uhattujen lajien suojelu, perheviljelmien tukeminen ja maatalouden monipuolisuus, etc.]

3. Itsemäärääminen
Me kannatamme kaikille ihmisille oikeutta vaikuttaa heitä koskevaan päätöksetekoon, ja yksilön oikeutta tehdä vapaasti omaa kehoaan, sukupuolisuuttaan, suvunjatkamistaan ja elämäntapaansa koskevia valintoja.

Me pidämme väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, toisen ihmisen väärinkäyttöä ja insestiä näiden oikeuksien karkeana loukkaamisena.

Me näemme abortista käydyn keskustelun kysymyksenä pyhyydestä, ja hyväksymme naisten oikeuden tehdä omien arvojensa mukaisia ratkaisuja (a woman's right to act out of her own deepest values).

Me myönnämme lopullisesti sairaalle oikeuden saada loppu kärsimyksilleen ja lääketieteellistä apua päätöksensä toteuttamiseen. Me myönnämme myös lääkintähenkilöstölle oikeuden olla osallistumatta toimiin, jotka ovat heidän arvojansa vastaan.

Taloudellinen pakottaminen on myös pakottamisen muoto. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvata normaalit elämisen mahdollisuutensa, ja määritellä tapa, jolla hän työskentelee elättääkseen itsensä.

Me tuemme kaikkien ihmisten oikeutta säilyttää kulttuurinsa, maansa, perintönsä ja arvokkuutensa, ja varmistaa olosuhteet mitkä mahdollistavat kestävän kehityksen ja pysyvät yhteisöt.

Kaikilla tulee olla oikeus vapaasti levittää ja vaihtaa informaatiota ilman sensuuria. Me tuemme yksilöiden oikeutta uhmata viranomaisia ja aloittaa poliittinen taistelu omien oikeuksiensa saamiseksi.

Me vastustamme pakottamista, uhkaamista ja kidutusta, ja kiellämme tukemme sellaisilta instituutioilta, jotka käyttävät välineenään pelon herättämistä.

Olemme tietoisia siitä, että yksilöiden tavoitteet voivat olla keskenään ristiriidassa. Oikeus itsepuolustukseen ei tarkoita oikeutta haitata toista ihmistä. Me suosimme sovittelua, missä se on mahdollista, riitojen ratkaisemiseen.

Me vastustamme sotaa tapana ratkaista erimielisyydet tai yhteenotot, koska se voi johtaa meidän tuhoutumiseemme sekä yksilöinä että kansakuntana (nation).

[Aiheeseen liittyvää: Abortit, ihmioikeudet, alkuperäiskansojen maa-oikeudet, vankien kohtelu, väkivallan vastaiset kampanjat, interventioiden vastustaminen, yhteisöjen taloudellinen kehittäminen, etc.]

4. Ympäristö
Me pidämme maan monimuotoista ja keskinäisen riippuvuuden kautta kokonaisuutena toimivaa elämää oikeutettuna olemassaoloon riippumatta siitä, tuottaako se tai jokin sen osa hyötyä ihmiselle vai ei.

Me kiinnitämme huomiota siiten, että ihmisen elämä ja kulttuuri ovat riippuvaisia ekosysteemin terveydestä, ja ymmärryksemme sen monimutkaisista riippuvuussuhteista on yhä rajoitettu.

Siksi tärkein huolenaiheemme tulee olla ympäristön terveys, maan, ilman, veden ja monimuotoisen biologisen elämän.

Jokainen hallitus, joka sallii oman maansa riistämisen, on epäonnistunut tärkeimmässä vastuullisuudessaan omalle kansalleen.

Me tuemme kaikkia lakeja ja ohjelmia, jotka edistävät ympäristön suojelua, säilyttämistä ja ennalleen palauttamista.

Me vastustamme jokaista lakia, joka sallii ympäristön riistävän käytön yksityisten tai pienten ihmisryhmien hyödyksi.

Me vastustamme ohjelmia, jotka vähentävät biologista diversiteettiä, tai sallivat yksityisten, istituutioiden tai korporaatioiden julistaa omaisuudekseen universaalista biologista perimää.

Me tiedämme, että myrkyttyminen on levinnnyt usein alkuperäiskansojen yhteisöjen tai värillisten ja köyhien yhteisöjen alueille.

Me työskentelemme ympäristöllisen oikeudenmukaisuuden puolesta, ja kaupunkiympäristöjen saamiseksi turvallisiksi, terveellisiksi ja kestävän kehityksen ehdot täyttäviksi.

Me tuemme paikallisen työllisyyden kehittämistä ympäristöä kehittävällä tavalla, ja pitkäjännitteisesti.

Me tuemme alkuperäiskansojen peruuttamatonta oikeutta suojella pyhiä maitaan tuhoamiselta ja "kehittämiseltä".

Meidän mielestämme ihmisellä on oikeus elää ja hyödyntää ympäristön luonnonvaroja kehittääkseen toimeentuloaan.

Me uskomme, että nämä asiat voidaan tehdä hienotunteisesti, kestävästi ja kaikkien elämän laatua parantavasti.

Me tuemme ratkaisuihin pyrkivää suhtautumista ympäristöongelmiin.

[Aiheeseen sisältyy: Puhdas ilma, puhdas vesi, uhatut lajit, inhimillinen ja kestävä maatalous, metsät, luonnon reservaatit, ydinvoiman vastustaminen, etc. Vastakohtana: Geeni-lisenssit ja -patentit, myrkylliset kasvinsuojeluaineet, ravinnon lisäaineet, alkoholi, huumeet, tupakan mainonta, etc.]

5. Ihmisen tarpeet ja sosiaalinen opikeudenmukaisuus
Ihmisille kuuluvat sellaiset asiat, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista: Ravinto, asiallinen vaatetus, asunto, koulutus, terveydenhoito, ja mahdollisuus mielekkääseen työhön, intiimit suhteet ja yhteys tuleviin sukupolviin. Elämä ei ole vain elossapysymistä, vaan sisältää osallistumisen kulttuuriin, taiteeseen, musiikkiin, tanssiin ja runouteen, ja aikaa henkiseen kehitykseen sekä tarpeelliseen virkistäytymiseen.

Hallitusten velvollisuus on käyttää valtaansa ja resurssejaan niin, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saavuttaa tyydyttävä elämä. Koska ilmenee suuria eroja varakkuuden ja vallan suhteen, hallitusten on voitava tarvittaessa puuttua toimenpiteillään eriarvoisuuteen. Kansalaisten velvollisuus on huolehtia toisistaan, taatakseen että koko yhteisön hyvinvointi on tärkeämmällä sijalla kuin harvojen etuoikeudet.

Onnettomuus voi kohdata ketä tahansa. Sairaus, työkyvyttömyys tai luonnononnettomuus ei saa jäädä vain sen uhriksi joutuneen henkilön yksinään kannettavaksi.

[Aiheita: Työ, julkinen koulutus, terveydenhoito, AIDS-tukitoimenpiteet, verotus: verokertymän suuntaamista opetukseen, terveydenhoitoon jne. tulee tukea, etc.]


copyright held by Starhawk, 1995. Fair use in duplicating and distributing is encouraged and blessed, write us if you have questions.
Sähköposti: The DreamRoads Collective
Starhawk-kirjat:

Kommentti:
Suomalainen lukija joutuu jälleen kerran ihmettelemään jenkkilän takapajuisuutta. Monet niistä asioista, jotka näyttävät siellä olevan vielä 2000-luvun alussa kiistakysymyksiä, tai jopa ainoastaan "radikaalien" esilläpitämiä ehdotuksia, ovat Suomessa olleet poliittisten kiistojen unohtamaa arkipäivää jo vuosikymmeniä.

Ensinäkemältä Starhawkin julkituoma ohjelmajulistus on tavanomaista uusvasemmiston ja ympäristöliikkeen repertuaaria, mutta tarkempi tarkastelu soittaa, että po. yhteenveto lähtee tietyistä arvoista, ja johdonmukaisesti, -piittaamatta siitä, onko jokin seikka kuulunut trendikkääseen ympäristö-jargoniin vai ei. Starhawk ystävineen kokee yhden perheen maatilat ilmeisesti sosiaalisesti ja ekologisesti tärkeiksi, ja suosittaa niiden tukemista. Me olemme tästä 100%:sesti Starhawkin kanssa samaa mieltä, mutta po. näkökohta ei ainakaan Suomessa ole kulunut ympäristö- ym. aktivistien käsissä. Pikemminkin on suosittu maaseudun autioittumista nopeuttavia vaatimuksia, -tosin toivottavasti tahattomasti. Yhtäläisyys Starhawkin teesien ja vihertävän ajattelun välillä on selvästi tosiasia, mutta se ei ilmeisesti johdu kopioimisesta vaan omista arvoista käsin samoihin tuloksiin päätymisestä.

Kenenkään ei ole pakko olla samaa mieltä edellä olevasta, emmekä ota kantaa siihen, ovatko Starhawkin teesit poliittisesti tarkoituksenmukaisia. Sen seikan arvioiminen ei kuulu näiden sivujen toimialaan. Voimme sensijaan tarkastella, onko teesien arvomaailma pakanallinen. Meidän vastauksemme kysymykseen on myönteinen.

Nykyaikainen pakanuus on ilmiönä monimuotoinen, mutta sen arvomaailmojen perustalta lähtevä poliittinen ajattelu on vielä rönsyilevämpää. Jos Starhawkin sijaan olisimme ottaneet jonkin toisen esimerkin, kuva olisi saattanut näyttää täysin erilaiselta. Jättäkäämme siis poliittiset johtopäätökset jokaisen oman päättelyn varaan, ja tiivistäkäämme "pakanuuden" anti poliittiselle aktivismille oleelliseen: 1. Ihmisen ja elämän kunnioittaminen; 2. Omien moraalisten periaatteiden johdonmukainen seuraaminen; 3. Oman henkisen ja tiedollisen riippumattomuuden maksimointi; 4. Sen seikan hyväksyminen, että joku toinen tekee vaikkapa samoista prinsiipeista lähtien aivan erilaiset poliittiset valinnat.

Lopuksi Blessed be, ja suvaitkaa toisianne!

Starhawk-linkit:
www.starhawk.org/activism/activism-campaigns.html
www.starhawk.org/
Starhawk
The Dreamroads Collective

Kyllä! Liitynkin Pakanalistaan. (Kirjoittautumalla postituslistaamme saat tiedot päivityksistä, ja voit keskustella muiden lukijoiden kanssa)
Powered by groups.yahoo.com

 

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE